Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR:

SATICI

Ünvanı: Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

Adres: Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. İhsan Savut Sokak No:7 P.K.664 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 444 04 04

E-posta: [email protected]

 

ALICI

Adı-soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicileri Koruma Yasası kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme ALICI’nın işbu sözleşme ile belirlenen ürünü/ürünleri temin etmesine yönelik olup ALICI’nın ürün/ürünler kapsamındaki nitelikli elektronik sertifikasını kullanabilmesi için ayrıca “nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı sözleşmesini/taahhütnamesini imzalaması gereklidir.

MADDE 3 - ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürünün; türü, miktarı, markası, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, teslimat/fatura adresi, teslimat kişisi ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir. Ürün Türü ve Açıklaması: Elektronik Sertifika, Akıllı Çubuk, Yerinde Kurulum

Satış Fiyatı(KDV ve her türlü masraf dâhil):

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER:

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi

ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme ALICI

tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin

koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması

için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere

uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte kargoya teslim

edilmesinden sorumludur.

4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,

teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu

4.5. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın 3. Madde de belirtilen adresinde

elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda

dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir

ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7. ALICI’nın 4.6.’daki halde ürünü geç teslim almasından kaynaklanan ya da

ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade

edilmesinden dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da ALICI’ya aittir.

4.8. Kargo ücreti sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından

ödenmektedir. Kargo bedeli, ürün bedeline dâhil değildir.

4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak

kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya

ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç)

gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya

4.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya

bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise

yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI

tarafından karşılanacaktır.

4.11. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması

nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca

teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

4.12. ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi

ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında

uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün

çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Konseyi ve Mal ve Hizmetler

Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda

alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa; kredi kartına iade prosedürü

aşağıda belirtilmiştir:

4.14. ALICI kredi kartı ile yapılan alımlarda ve ürünün taksitli olarak ödendiği

durumlarda, Alıcı ürünü kaç taksitle aldıysa: bankası da tüketiciye bedelin geri

ödemesini aynı şekilde o sayıda taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün

bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra; banka poslarından yapılan taksitli

harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda ise konuya müdahil

tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli

olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılacaktır.

4.15. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış

olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.

SATICI bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben

ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme

yapmayacaktır. Kredi kartına iadelerde ise: SATICI’nın, bankaya bedeli tek seferde

ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.

4.16. Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka

hesap bilgileri istenerek, tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki

kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde

yapılacaktır.

4.17. 27/1977 Sayılı Vergi Usul Yasası ve bu yasa altında çıkartılmış tebliğ ve

tüzükler ve Fasıl 267 Emtia Satış ile Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası uyarınca iade

işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak

doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi

gerekmektedir. ALICI tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.18. SATICI, ALICI tarafından kendisine iletilen her türden kişisel bilgileri, bilgilerin

toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar ve SATICI’nın işbu sözleşme ve nitelikli

elektronik sertifika teminine ilişkin faaliyetleri dışında üçüncü kişilerle

paylaşmayacak ve bu türden kişisel bilgileri 3. kişilere satmayacak ya da

açıklamayacaktır ve hiçbir şart altında kullanılmasına da izin vermeyecektir. ALICI

tarafından sağlanan bilgiler ALICI, ortakları ve işbirliği içinde olduğu kişi ya da

kurumlar tarafından üyenin kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel

değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve/veya pazar araştırmalarında ve

ALICI’dan izin alındığı takdirde ürün hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapılması

amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası,

elektronik posta adresi ve ALICI’yı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak

anlaşılır. SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bu konuda sır saklama

yükümü altında olduğunu addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi

amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya

herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek

için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu yönde gereken özeni göstermeyi taahhüt

MADDE 5 - CAYMA HAKKI:

ALICI; işbu sözleşmeye konu mala ilişkin olarak, malı teslim aldığı tarihten ve

sözleşmeye konu hizmete ilişkin olarak ise işbu sözleşmenin kurulduğu günden

itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve

hiçbir gerekçe göstermeksizin malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma

hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğine

dair beyanını SATICI’ya işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formu ile

ya da işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya

iletecektir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün

içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

İşbu sözleşmeye konu mal, elektronik imza oluşturma aracı ve kart okuyucudur,

nitelikli elektronik sertifika ise ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen

veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mal

kapsamındadır.

ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar söz

konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz veya ürün veya mal bedelini

ödemekten kaçınamaz.

MADDE 6 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ:

6.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi

durumunda Fasıl 149’da yer alan Borçlunun Temerrüdü kuralları uygulanacaktır.

Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi

olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu sedimin yerine

getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre

zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan

edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve

bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

6.2. SATICI’nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir

sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın,

deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi

içerisinde teslim edemez ise; bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu

olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun

ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın

siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda KKTC Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir.

EK-1 CAYMA FORMU HAKKI

Kime:

Ünvanı : Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

Adres: Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. İhsan Savut Sokak No:7 P.K.664 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 444 04 04

E-posta: [email protected]

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin

sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi: ../../20..

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-ALICI’nın adı ve soyadı:

-ALICI’nın KKTC Kimlik No/ Pasaport No:

-ALICI’nın telefonu:

-ALICI’nın adresi:

-ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: ../../20..