Emniyeti Suistimal

Bir işyerinde en önemli ilke emniyeti suistimal etmemektir. Çalışanlar ile işveren arasında kurulan ilişkide en önemli güven unsuru emniyeti suistimaldir. Buna rağmen örnekleri hergün sıkça görülen birçok emniyeti suistimal olayı yaşanmaktadır. Emniyeti suistimal sorumluluk sigortası, bir işyerinde yaşanan emniyeti suistimal olayı yüzünden ortaya çıkacak maddi zararları güvence altına alan sigorta çeşididir.

Emniyeti suistimal sorumluluk sigortası, sigorta ettirene ait para, mücevher, değerli kağıtlar, mal ve eşyalar gibi varlıkların, sigorta ettirene bağlı olarak çalışan kişiler tarafından, çalmak, zimmetine geçirmek veya sahtekarlık yoluyla, kendilerine duyulan güveni kötüye kullanarak sahip olunması durumunda ortaya çıkan maddi zararları, poliçede öngörülen tutarlara kadar güvence altına almaktadır.

Emniyeti suistimal sigortalarında esas olarak üç taraf bulunmaktadır: sigortalı, sigorta ettiren ve sigorta şirketi. Sigortalı, banka, şirket veya benzeri kuurluşlarda çalışan ve kendisine işinin gereği olarak nakit para, değerli kağıt veya şirketin mal varlıkları emanet edilen mutemet, muhasebeci, veznedar, tahsildar ve benzeri görevlerle çalışan kişilerdir. Sigorta ettiren ise söz konusu kuruluşların işvereni olan kişilerdir.

Sigorta tekniği açısından emniyeti suistimal sorumluluk sigortalarıhırsızlık sigortası genel şartlarına tabidir. Hırsızlık sigortası genel şartlarına göre hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs, doyaısı ile emniyeti susitimal şu şekillerde yapılabilir:

 • Kırma, yıkma, delme, devirme ve zorlama ile girilerek
 • Bir araç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma ve aşma suretiyle girilerek
 • Kaybolan, çalınan veya haksız şekilde elde edilen asıl anahtarla, veya anahtar uydurarak, veya başka aletler kullanarak ya da şifre yardımı ile kilit açma suretiyle girilerek
 • Sigortalı yerlere görünmeden, gizlice girip saklanarak
 • Öldürme, yaralama, zor kullanma veya tehdit yöntemi kullanarak

Bu şekilde sigortalı kıymetlerde ortaya çıkan maddi zararlar, emniyeti suistimal sorumluluk sigortaları ile güvence altına alınmaktadır. Bu güvence yukarıda sayılan yollardan biri veya birkaçı için de verilebilir.

Emniyeti suistimal sorumluluk sigortalarının kapsamı şu şekildedir:

 • Sigortalının kendisine veya kendisi ile birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler sigorta kapsamı içindedir.
 • Emniyeti suitimal eylemi sırasında sigortalı değerlerin bulunduğu yerlere girilirken veya bu yerler açılırken yapılacak hasarlar da sigorta güvencesi altındadır.
 • Sigorta poliçesi teminat altına alınacak değerlerin korunması için özel hükümler taşıyabilir. Bu durumda sigorta şirketi söz konusu değerlerin poliçede öngörülen şekillerde korunmadığını ispat ederse tazminat ödemekten kaçınabilir.

Emniyeti suistimal sorumluluk sigortaları, aşağıdaki sayılan durumlardan herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma, emniyeti suistimal veya bunlara teşebbüs etmekten kaynaklanan zararları, ancak ek sözleşme yapılmak suretiyle güvence altına alabilir:

 • Poliçede belirlenen yerlerde aralıksız olarak 30 günden fazla kimsenin bulunmaması
 • Poliçede belirlenen yerlerde bulunan kıymetlerin, buradan taşınması ve ayrı bir adreste tutulması
 • Sigortalının hizmetinde bulunan kimseler tarafından yapılan emniyeti suistimal
 • Kıyafet değiştirerek veya yetkili olmaksızın sıfat takınarak gerçekleştirilen emniyeti suistimal

Emniyeti suistimal sorumluluk sigortaları, aşağıdaki sayılan durumları güvence dışında kabul etmektedir:

 • Savaş, düşman hareketleri, ihtilal, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanarak yapılan emniyeti suistimal hareketleri
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer artıklardan kaynaklanan ya da bunların gerektirdiği askeri ve polis önlemlerinden yararlanarak yapılan emniyeti suistimal hareketleri
 • Resmi makamlar tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılan tasarruflardan yararlanarak yapılan emniyeti suistimal hareketleri
 • Sigortalı ile birlikte yaşayan veya birlikte oturan kişiler tarafından yapılan emniyeti suistimal hareketleri
 • Envanter açıkları

 

Emniyeti suistimal sorumluluk sigortasının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.