Nakliyat

NAKLİYAT SİGORTALARI 

TARİHÇE
Dünyanın en eski sigorta türlerinden biri olan nakliyat-emtia sigortalarının ilk kullanımı Londra Ve Lloyds bünyesinde oluşmuş ve zamanla yasalar ve kurallar bağlanarak hayata geçmiştir.

A. A. EMTİA SİGORTALARI

A.1. Teminatın Konusu Ve Kapsamı
Herhangi bir malın herhangi bir vasıtayla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasarlar teminat kapsamındadır.
Araç Kazaları,Yangın, İnfilak, Deniz Ve Hava Koşulları,Kırılma, Ezilme,Çalınma, Eksilme,Islanma, nedeniyle meydana gelen zararlar teminat kapsamındadır.

A.2. Teminatlar
Geniş Kapsamlı Teminat
Genel ve özel şartlarda istisna edilen durumların dışında, taşınan malların çıkış yerinden varış yerine ulaşıncaya kadar uğrayabileceği tüm risklere karşı verilebilecek teminatları kapsamaktadır.
Dar Kapsamlı Teminat
Genel ve özel şartlarda istisna edilen durumların dışında, taşınan malların ve taşıyan araçların, taşıma sırasında birlikte karşılaşacakları ve zarar görecekleri riskler sonucunda, malın uğrayacağı zararın sigorta teminatı altına alınması durumunu kapsamaktadır.

Teminat malın araca yüklenmesi ile başlar ve varış yerine ulaşması ile sona ermektedir. Yükleme, aktarma, boşaltma, kısmen ve/veya tamamen çalınma riskleri ek prim karşılığında ve rizikonun cinsine göre teminata dahil edilebilmektedir.
Ek Teminatlar
Aşağıdaki haller ek sözleşme ile teminat kapsamına alınmaktadır.
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
§ § Sadece deniz taşımacılığında Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör teminatına ek olarak Harp Teminatı.

A.3. Tam Ziya Teminatı
Her türlü avaryalar ve masrafları hariç tutan ve sadece nakil aracının fiilen ve mutlak suretle tamamının hasar uğraması durumu sonucunda taşınan malında tamamen hasarlara uğraması riskine karşı teminat vermektedir.
Aşağıdaki haller ek prim ile riziko cinsine göre teminat kapsamına alınmaktadır.
Kısmen veya tamamen çalınma,

Yükleme, aktarma,boşaltma,

Başlangıç ve bitiş sevkıyatları,( asıl taşımanın öncesi ve sonrasında farklı araçlarla yapılan daha kısa uzunluktaki taşımalar),

Gümrük Depolarında bekleme süresinin uzaması,

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareket + Terör
Harp Teminatı.

A.4. Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır.

* Sigortalının kasıtlı kötü niyetine dayandırılabilecek kayıp, hasar veya giderler,
* Sigortalanan emtianın olağan akması, ağırlığında veya hacminde olağan eksilme veya aşınma ( fire) ve yırtılmalar oluşması,
* Sigorta edilen konunun gerektiği şekilde hazırlanmamış ve düzenlenmemiş olmasından veya ambalaj yetersizliği yada uygunsuzluğundan ileri gelen kayıp, hasar ve giderler,
* Sigortalan konunun kendi kusuru veya doğası nedeniyle olan kayıp, hasar ve giderler,
* Gecikmeye sigortalı riziko, sebep verse bile yakın nedeni gecikme olan kayıp, hasar ve giderler,
* Mali güçlük veya zorluklar nedeniyle meydana gelen kayıp, hasar ve giderler,
* Aracın yola ve yüke elverişsizliği,
* Ek teminat ile dahil edilmedikçe Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareket , Terör ve harp riskleri.

B. B. TEKNE SİGORTALARI

B.1. Teminatın Konusu Ve Kapsamı
Batma, Deniz Kazaları, Deniz Ve Hava Koşulları nedeniyle olabilecek hasarlar, Yangın, Patlama, Gemi Adamlarının Hareketleri nedeniyle meydana gelecek zararlar teminat kapsamındadır.

B.2. Teminatlar
Geniş Teminat:
Aşağıdaki haller teminat kapsamı dahilindedir.

* Batma teminatı
* Kurtarma, yardım ve hasarın artmasını engellemek amacıyla yapılan tüm masraflar,
* Her türlü kazalar,
* Yangın hasarları,
* Makine Hasarları , (Pervane ve Şaft hasarları hariç)
* 3. Kişilere karşı mesuliyet hasarları,
* Sözleşme yapılmış çekek yerlerindeki olabilecek hasarlar.

Tam Ziya Teminatı:
Sigortalanan teknenin tamamen batması ve tamamen yanmasını teminat altına almaktadır.

B.3. Ek Teminatlar
Aşağıdaki teminatlar talep halinde ve ek prim karşılığında verilebilecektir.

* Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareket , Terör riskleri,
* Azami hızı 17 milden fazla olan tekneler,
* Yarış Klozu (sadece resmi takvimli yarışlarda verilmektedir),
* Kusurlu dizayn nedeniyle uğranılan zarar, dizayn kusuru düzeltme.

B.4. Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

* Ek teminat ile dahil edilmedikçe Grev, Kargaşalık, Halk Hareketleri Terör ve Harp
* Dıştan takma motorlarının denize düşmesi,
* Teknenin kaptansız veya sahibinin yönetiminden çıkmış olarak ( Bareboat Charter) esası ile kiralanması hali , riskleri teminat kapsamı dışındadır.

C. C. KIYMET NAKLİYATI SİGORTALARI
Sigorta teminatı verilebilmesi için sevk konusu kıymetlerin zırhlı araç ve silahlı görevliler nezaretinde taşınması esastır.

D. RİSKİN DEĞERLENDİRİLMSİ VE FİYATLANDIRMA
Aşağıdaki esaslar fiyatlandırmada etkin rol oynayan etkenlerdir.

* Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi,
* Sefer ( malın nereye taşınacağı),
* Taşıma aracı ve biçimi,
* Teminatın kapsamı ( Tam ziya, Dar, Geniş Teminat) .

E. E. POLİÇE TÜRLERİ

E.1. Flotan (muvakkat ) Poliçe:
Değeri, cinsi, miktarı belli olan bir malın, sevkıyat tarihi henüz belirlenmemiş olsa dahi, önceden mutabık kalınan şeraitle teminat altına alınmasına yarayan poliçe türüdür.

E.2. Kati Poliçe :
Emtiaların taşınması gerçekleştirilmesi ve bir poliçenin düzenlenebilmesi için gerekli olan tüm bilgilerin hazır olması durumunda düzenlenen poliçe türüdür.

E.3. Abonman Sözleşmesi :
Aynı sigorta ettirene ait bir yıl boyunca gerçekleştirilecek sevkıyatların sigortalı ve sigortacı arasında mutabık kalınmış fiyat, şart ve teminatlarla otomatik olarak güvence altına alan poliçe türüdür .