Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. 

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.

Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

 1. Tıbbi bilgi ve danışmanlık
 2. Tıbbi tedavi teminatı
 3. Tıbbi nakil teminatı
 4. Cenaze nakli
 5. Tedavi sonrası daimi ikametgaha dönüş
 6. Tedavi Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzaması
 7. Refakatçinin Nakli
 8. Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
 9. Daimi İkametgahta Meydana Gelen Bir Hasar Sonucu Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
 10. Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
 11. Bagajın Kaybolması, Çalınması ya da Zarar Görmesi
 12. Seyahat Bilgilendirme Hattı
 13. Gecikmeli Bagaj
 14. Unutulmuş İlaçların Sevki
 15. Seyahatin İptali
 16. Acil Mesajların İletilmesi
 17. Acil İlaç Gönderimi

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sigortanın Kapsamı

İş bu Sigorta Sözleşmesi, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) sınırları içerisinde ikamet eden KKTC vatandaşı sigortalılar ile KKTC’de yerleşik yabancı uyruklu sigortalıların poliçede belirtilen ülkelere yaptıkları seyahatleri esnasında oluşan, Seyahat Sigortası kapsamındaki giderlerini, işbu “Özel Şartlar” ve “Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları” çerçevesinde, poliçede yazılı ödeme limiti ve oranları dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonları yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya Sigortalı’nın ikamet adresine dönüş yapması (hangisi daha kısa ise) halinde geçerliliğini yitirecektir.
Başvuru formunda beyan edilen ve poliçe üzerinde yazılı olan bilgiler esastır. Sigorta teminatı, sadece poliçede belirtilen kişiler için geçerli olup, bunun dışındaki kişiler teminatlardan yararlanamaz.
Sigortadan yararlanacak kişinin başvuru düzenlendiği sırada KKTC’de bulunması gerekmektedir, aksi takdirde poliçe geçersiz olacaktır.
Aynı teminatları içeren iki veya daha fazla seyahat poliçesi alınması halinde limiti yüksek olan poliçe limitleri ve oranları dahilinde değerlendirme yapılmaktadır.
Uzun süreli poliçeler her bir seyahatte en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir.

Sigortanın Süresi

Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.

 

Asistan Kişi/Şirket

Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.

 

Poliçe İptali

Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır.

 

Sunulacak Asgari Teminatlar

Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

1) Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
Sigortalı’nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Şeker Sigorta (Kıbrıs)  Ltd (IPA aracılığı ile) Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.

 2) Tıbbi Tedavi Teminatı
Sigortalı’nın, sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde, yurtdışı seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda; Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ve ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limit dahilinde ödeyecektir

3) Tıbbi Nakil Teminatı
Sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde Sigortalı’nın, yurtdışı seyahati esnasında oluşan ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse hayatını tehlikeye sokacak durumlarda; Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd’in (IPA aracılığı ile) doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize eder ve nakil için gerekli tüm giderleri limit dahilinde karşılamayı taahhüt eder.
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

4) Cenaze Nakli
Sigortalı’nın yurtdışında seyahati esnasında vefatı durumunda; Trust Capital Reinsurance Ltd 'in (IPA aracılığı ile), cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların daimi ikametgah ülkesindeki defin yerine naklini limit dahilinde üstlenir.

 

Verilecek Ek Teminatlar

Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.

 

Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları

Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

 

Genel Koşullar

Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.

Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

 1. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.
 2. Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.
 3. Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder.

 

Genel İstisnalar

Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsamı dışındadır.

1. İş bu Sözleşme kapsamında talepte bulunan Sigortalı’nın hileli ve kasıtlı hareketleri,
2. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına, meteor düşmesi vb. doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,
3. Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
4. Terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
5. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
6. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

7. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalı’nın kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

8. Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
9. Seyahat bitiminde ikametgah iline dönüşü takiben devam eden tedavi harcamaları,
10. Hiç tedavi edilmemiş olsa dahi, başvuru tarihinde varolan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalık hecmeleri ve komplikasyonlarına ait ortaya çıkan masraflar (hastalık sonucu ölüm ve bu nedenle cenazenin yurda geri gönderilmesi ve defin masrafları dahil),
11. Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.), motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn: genetik testler, her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri, yendoğan tiroid testleri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-VUR vb.)
12. Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü sağlık harcaması,
13. Kordon Kanı alımı, saklaması ve Kordon kanı bankasına ilişkin her tür gider,
14. Resmen ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklar (kolera,sıtma,Covid-19 vb.); AIDS ve AIDS’e bağlı hastalıklar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile, HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalıklar,
15. Özel hemşire giderleri,

16. Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile işitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb.), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri,
17. Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları,
18. Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları, ve organ/dokuya ait transfer giderleri,

 19. Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar,
20. Sigortalı’nın intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık, yaralanma veya ölüm halleri. Her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklara ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamaları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları,
21. Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
22. Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçlı yapılan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, şiroprakti, anti aging, reiki, ayurveda vb.),
23. Belli bir hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, aşılama, kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri, smear ve PSA testleri vb. rutin taramalar,
24. Anaflaksi durumu hariç alerjik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedaviler,
25. Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç işleyerek kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri,
26.
a. Sigortalı’nın lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında ortaya çıkan rahatsızlıkların tetkik, tedavi ve bakımı,
b. Profesyonel sporcuların meslek kazaları. Yalnız, yapılan sporlarla ilgisi olmayan ani hastalık ve ilgili sporların dışında oluşan kazalar teminat altındadır, sürprim uygulanmaz.
c. Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa kayak, dağcılık, binicilik, rafting, tüplü / serbest dalış, yamaç paraşütü, döğüş sporları, motor sporları vb. gibi tüm tehlikeli spor dalları.
27. Diş rahatsızlıkları ile ilgili tüm tedavi giderleri,
28. Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb.,

29. Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç -niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri WHO onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler,
30. Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler,
31. Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları,
32. Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir şekilde uçmanın doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler, ve diğer masraflar,
33. Estetik tedavileri, aşılanma,
34. Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
35. “Check-in” işlemi yapılmamış veya bagaj talep fişi düzenlenmemiş ve hava yolu tarifeli uçuş yolculukları dışında meydana gelmiş bagaj kayıp veya hasarları,
36. Sigortalı’nın daimi ikamet ettiği ilde vefatı halinde cenaze nakli ve defin masrafları,
37. Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan hasarlar,
38. Yurtdışında yapılan planlı tedaviler ve ilaçlar,
39. Avrupa kıtası dışında hava ambulansı nakli,
40. 65 yaş ve üstü kişiler için ani olsun veya olmasın hastalık durumları,
41. Yıllık seyahat sigortalarında toplam seyahat süresi olan 92 günün aşılması halinde, 92 günden sonra meydana gelen tüm tıbbi tedavi, tıbbi nakil ve cenaze nakil masrafları.

 

Genel Prosedür

İş bu Sözleşme kapsamındaki acil bir durumda Sigortalı, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd 'in (IPA aracılığı ile) tahsis etmiş olduğu 0216 524 33 37 no’lu hizmet hattından 7/24 herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arayarak;
 Adını ve soyadını,
 Poliçe numarasını,
 Poliçe geçerlilik tarihini,
 Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
 Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir.